MISIJA

TECPOINT d.o.o. je tvrtka ?iji je cilj provesti proces odr?avanja i popravaka plinskih bojlera, plinskih i uljnih plamenika, kotlova za sve vrste goriva, dizalica topline, solarnih sustava i upravljanja povezanih sa Smart Home sustavima na na?in da sustavi budu sigurni i pouzdani u radu. Tako?er, cilj nam je da kroz pru?anje kvalitetne usluge i postizanje zadovoljstva kupaca osiguramo kontinuitet u odr?avanju, na obostrano zadovoljstvo kupaca i nas.

Misija nam je promijeniti uvjerenja kupaca o procesu odr?avanja pru?anjem kvalitetne usluge koja je orijentirana na kupca uz ?to br?e i efikasnije otklanjanje problema/kvara. Cilj nam je educirati kupce o mogu?nostima pravilnog kori?tenja vlastitih sustava grijanja/hla?enja.

POLITIKA KVALITETE

Posve?eni smo pru?anju iznimne usluge koja dosljedno zadovoljava potrebe kupaca i pove?ava njihovo zadovoljstvo. Na?a politika kvalitete temelji se na razumijevanju potreba na?ih kupaca, pru?anju usluga koje ispunjavaju ili prema?uju njihova o?ekivanja i osiguravanju uskla?enost sa svim relevantnim propisima. Navedeno ispunjavamo brzim odgovorom na upite kupaca, brzom detekcijom kvara i efikasnom provedbom usluge u ?to kra?em roku uz po?tivanje temeljnih vrijednosti kupaca. Da bi smo bili dosljedni u efikasnoj provedbi usluga kontinuirano se educiramo, pratimo napredak tehnologija da bi smo mogli primijeniti inovativni pristup u odr?avanju kad za isto postoji potreba.

Predani smo stalnom pobolj?anju na?eg sustava upravljanja kvalitetom i osna?ivanju na?ih zaposlenika da prepoznaju prilike za pobolj?anje i poduzmu korektivne radnje gdje je to potrebno. Stalnim pobolj?anjem sustava upravljanja kvalitetom osiguravamo da smo podr?ka na?im zaposlenicima kao i na?im kupcima.

Predani smo i stalnom pobolj?anju na?ih procesa i promicanju kulture kvalitete, s fokusom na zadovoljstvo kupaca, anga?man zaposlenika i odgovornost prema okoli?u. Va?no nam je podr?ati ambicije na?ih zaposlenika kao i odr?ati pozitivnu energiju, kako u vlastitom timu tako i u okru?enju. Kontinuiranim pobolj?anjem ?elimo uspostaviti dinami?nu organizaciju koja mo?e u najkra?em roku odgovoriti na zahtjeve i o?ekivanja kupaca. Kontinuiranim pobolj?anjem na?ih usluga radimo na pove?anju dugovje?nosti ure?aja i sustava koje odr?avamo s ciljem pove?anja povjerenja kupaca.